Gwaith yn y Gymuned & Gweithdau

Cardiff Deaf Centre Dance workshop

Adeiladu Pontydd a Torri Rhwystrau

Ar gyfer ein gwaith addysg rydym yn gweithio gyda grwpiau cymunedol, yn ogystal â lleoliadau a sefydliadau addysg ffurfiol ac anffurfiol. Rydym yn darparu gweithdai yn rheolaidd mewn offerynnau taro Gorllewin Affrica, drymio djembe, balafon, cân, dawns ac adrodd straeon – a all fod yn un digwyddiad, neu’n gyrsiau strwythuredig wedi’u teilwra i’ch anghenion.

Mae ein gweithdai wedi datblygu cyfnewid trawsddiwylliannol, ac wedi estyn allan at bobl ifanc, henuriaid, carcharorion, grwpiau anabledd, cymunedau LGBT, a hyd yn oed côr llais gwrywaidd y cymoedd! Wrth wneud hynny rydym wedi codi ymwybyddiaeth, wedi ymgymryd ag allgymorth, ac wedi darparu modelau rôl Du cadarnhaol sy’n ysbrydoli ac yn cyffroi dysgwyr newydd, gan blannu’r hadau ar gyfer diddordebau a phrofiadau artistig newydd. Rydym wedi ymgysylltu â phobl ifanc anfodlon ac wedi darparu llwybr i archwilio hunaniaethau trwy gerddoriaeth a diwylliant. Mae gan lawer o’r bobl ifanc rydyn ni wedi’u dysgu wreiddiau yn y diaspora yn Affrica ond does ganddyn nhw ddim gwybodaeth am eu treftadaeth ddiwylliannol o ran cerddoriaeth, rhythmau, caneuon a thraddodiadau Affrica. Mae cymryd rhan yn ein gweithdai yn hyrwyddo hyder trwy addysgu sgiliau newydd, ond mae hefyd yn cefnogi datblygiad hunaniaethau cadarnhaol, ac maent yn wrthwenwyn mawr ei angen i’r llu o ystrydebau Du negyddol sy’n gyffredin yn y cyfryngau prif ffrwd. Yn benodol rydym yn falch o’r gwaith rydym wedi’i wneud mewn partneriaeth ag Amgueddfa Genedlaethol Cymru, HMP Parc, a Chymdeithas Celfyddydau a Diwylliant Butetown.

Yn yr un modd mae gan ein gwaith gyda grwpiau henoed trwy Age Cymru ystod o fuddion gan gynnwys lleihau arwahanrwydd cymdeithasol, addysgu triciau newydd, hybu hunan-barch, gwella cyfathrebu, yn ogystal ag ymarfer ‘hyfforddiant ymennydd’. Mae hygyrchedd wedi bod yn allweddol i’n dull o weithredu, ac mae nifer o’n gweithdai wedi’u dehongli BSL / Saesneg / Cymraeg.

Rydym yn darparu’r holl offerynnau sydd eu hangen ar gyfer gweithdai wyneb yn wyneb, ond gallwn hefyd ddod o hyd i offerynnau i unrhyw un sydd â diddordeb mewn prynu rhai eu hunain.

Ers 2022 rydym hefyd wedi darparu gweithdai yng ngŵyl y Dyn Gwyrdd:

Yn ystod argyfwng COVID-19 rydym hefyd wedi estyn allan ar-lein ac wedi gallu cyflwyno gweithdai byw trwy Facebook a YouTube fel rhan o Wythnos Dysgwyr Oedolion. Edrychwch ar ein fideos enghreifftiol ar gyfer gweithdau djembe a balafon isod. Os oes gennych ddiddordeb mewn archebu sesiynau naill ai ar gyfer grwpiau neu 1: 1 :